auto MOTOL BENI
Severní 321, 252 25  Ořech - Praha západ
Ford

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tato internetová stránka (URL stránky) je provozována společností auto MOTOL BENI. Přístup na tuto internetovou stránku podléhá níže uvedeným smluvním podmínkám pro používání. Případně si také přečtěte Zásady společnosti auto MOTOL BENI na ochranu soukromí na internetu.Všeobecné podmínky

auto MOTOL BENI vyvíjí maximální úsilí při zajišťování přesnosti informací uvedených na této internetové stránce.Společnost Ford Motor Company, s.r.o. ve spolupráci se sítí autorizovaných partnerů Ford, do které náleží také společnost auto MOTOL BENI neustále vyhledává způsoby, jak vylepšit technické parametry, design a výrobu svých vozidel a proto jsou prováděny neustálé změny. Jelikož je vyvíjena maximální snaha produkovat průběžně co nejmodernější výrobky a specifikace, tato internetová stránka nesmí a nemůže být považována za naprosto spolehlivého průvodce aktuálními produkty a službami společnosti auto MOTOL BENI, ani nesmí být brána za nabídku k prodeji jakéhokoliv konkrétního vozidla. Auto MOTL BENI stejně jako jiní dealeři nejsou obchodní zástupci společnosti Ford Motor Company, s.r.o. a nezavazuje společnost Ford Motor Company, s.r.o. žádnými výslovnými ani implicitními závazky nebo ujištěními.Jakékoliv odkazy na této internetové stránce týkající se rychlosti nebo výkonu nesmí být brány jako podnět nebo doporučení k nebezpečné jízdě nebo k jízdě rychlostmi překračujícími povolený limit.Všechny údaje ohledně úspory paliva jsou uvedeny ve smyslu měření podle Směrnice 93/116/EC. Byly vypočítány s pomocí stejného zkušebního cyklu, jaký je používán pro oficiální kvalifikaci emisí ve výfukových plynech. Účelem těchto údajů je výhradně možnost porovnání udávaných spotřeb vozidel měřených identickou metodikou dle uvedené směrnice. Není možno je porovnávat s dřívějšími hodnotami pro jízdu konstantní rychlostí a jízdu ve městě. Zejména s ohledem na velmi specifické a předpisem určené podmínky, za kterých dochází k měření výše uvedených hodnot, se při normálním používání vozidla mohou aktuální hodnoty spotřeby paliva lišit od výsledku dosažených během testovacího cyklu, a to v závislosti na množství faktoru, zahrnujících mimo jiné techniku jízdy, stavu vozovky a hustotě provozu, zatížení vozidla, využití systému vozidla, na činitelích vnějšího prostředí a stavu vozidla. Máte-li pochybnosti, konzultujte je se svým dealerem.Copyright

Všechna práva, včetně autorských a databázových práv na tuto internetovou stránku a její obsah, jsou vlastněna nebo licencována společností auto MOTOL BENI, případně Ford Motor Company, s.r.o., nebo jinak využívána společností auto MOTOL BENI tak, jak je povoleno příslušnými zákony nebo majitelem autorských práv. Bez předchozího písemného povolení společnosti auto MOTOL BENI příslušného držitele autorských práv nesmíte užívat, kopírovat, reprodukovat, publikovat, stahovat, vysílat ani přenášet žádný text, obrázky, grafiku, logo, tlačítka, ikony, snímky a jejich výběr a uspořádání, žádný základní zdrojový kód nebo software, a to pro žádné komerční nebo veřejné účely.Nesmíte upravovat, měnit nebo vytvářet žádné materiály nebo informace na této internetové stránce používat za jakýmkoliv jiným účelem než pro své osobní nekomerční použití. Souhlasíte, že budete tuto internetovou stránku používat pouze pro zákonem povolené účely.Společnost auto MOTOL BENI, případne Ford Motor Company, s.r.o. si vyhrazují právo používat pro své vlastní účely jakékoliv materiály poskytnuté na této internetové stránce, včetne textu a obrázku, bud na internetových stránkách, nebo jakýmkoliv jiným způsobem včetně propagace. Společnost auto MOTOL BENI případně Ford Motor Company, s.r.o. si vyhrazují právo sledovat materiály zařazené na své internetové stránky a upravovat nebo odstraňovat kterékoliv takové materiály.Odmítnutí odpovědnosti

Snažíme se zajistit, aby informace na našich internetových stránkách byly přesné, úplné a aktuální. Užíváním těchto internetových stránek však souhlasíte, že budete vázáni smluvními podmínkami, které vstupují v platnost a účinnost v den, kdy použijete tyto internetové stránky.Aniž by byla dotčena vaše zákonná práva, internetová stránka a všechny informace, text, jména, obrázky, fotografie, loga, odkazy a ikony a další materiály (bez omezení) jsou poskytovány 'TAK JAK JSOU' a na bázi 'JE K DISPOZICI' bez uvedení záruk nebo potvrzení, výslovného či implikovaného. Zvláště pak neručíme za přesnost nebo kompletnost informací poskytnutých na této internetové stránce, ani nezaručujeme, že používání této internetové stránky bude plynulé nebo bezchybné, ani že na této internetové stránce a jejích serverech nejsou počítačové viry nebo skryté vady.

V žádném případe nebudou společnost auto MOTOL BENI ani Ford Motor Company, s.r.o. odpovědné žádné osobě za jakoukoliv škodu nebo ztrátu, která by vznikla z používání jakýchkoliv informací uvedených na našich internetových stránkách nebo produktu zobrazených na našich internetových stránkách, včetně (bez omezení) přímých, nepřímých nebo následných škod nebo újmy jakéhokoliv druhu, které by vznikly používáním nebo ztrátou možnosti používání, dat nebo v souvislosti s používáním těchto internetových stránek.Bez ohledu na cokoliv jiného v těchto smluvních podmínkách, nebudeme odpovědni za reklamace související s funkčností nebo dostupností těchto internetových stránek.Ochranné známky

Všechna jména, obrázky nebo loga označující Ford jsou chráněné obchodní značky společnosti Ford Motor Company, s.r.o., popřípadě společností ze skupiny Ford. Všechny obchodní známky, produkty, služby a názvy společností třetích stran uvedené na této internetové stránce jsou ochrannými známkami, servisními známkami a obchodními názvy jejich příslušných majitelů. Společnost auto MOTOL BENI neposkytuje povolení k jejich používání jinou osobou než majitelem. Jakékoliv takové použití muže způsobit porušení práv majitele či držitele příslušných práv.Externí odkazy

Auto MOTOL BENI nereprezentuje, nezaručuje, neschvaluje ani nezodpovídá za jakékoliv cizí internetové stránky, které mohou odkazovat na tuto internetovou stránku nebo na které muže být z této internetové stránky odkazováno. Jakákoliv cizí internetová stránka, kterou navštívíte kliknutím na odkaz na této internetové stránce, je mimo kontrolu společnosti auto MOTOL BENI a navštěvujete ji zcela na své vlastní nebezpečí.Odmítnutí odpovědnosti za software

Software případně stahovaný či spouštěný z této internetové stránky je důkladně prohlížen a testován ve všech fázích výroby, avšak - jak je tomu u každého nového softwaru - presto doporučujeme, abyste jej před použitím zkontrolovali antivirovým programem. Dále doporučujeme, abyste si před použitím tohoto softwaru vytvořili aktualizovanou zálohu souboru uložených na vašem pevném disku. Společnost auto MOTOL BENI nemůže být zodpovědná za jakékoliv porušení, poškození a/nebo ztrátu dat ve vašem datovém nebo počítačovém systému, ke kterému by mohlo dojít při používání tohoto softwaru. Před nainstalováním jakéhokoliv softwaru na počítač zapojený do sítě se poraďte se svým správcem sítě.Soudní pravomoc

Tyto Smluvní podmínky budou řízeny a vykládány podle zákonu České republiky. Vzniklé spory budou spadat výhradně do jurisdikce soudu České republiky.Pokud by bylo stanoveno, že některá z těchto podmínek je nezákonná, neplatná nebo jinak nevynutitelná kvůli zákonům kterékoliv země nebo státu, ve které mají tyto podmínky platit, taková podmínka bude oddělena a vypuštěna z daného bodu. Všechny ostatní podmínky používání a Smluvní podmínky zůstanou plně platné a budou i nadále závazné a vynutitelné.Vznikne-li mezi prodávajícím/opravcem a zákazníkem – spotřebitelem spor při nabízení prodeje vozidel, náhradních dílu, příslušenství, servisních služeb, a nebo spor z takového prodeje zboží či dodávky těchto služeb, pak je dotčený zákazník oprávněn obrátit se v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporu na Českou obchodní inspekci (adr.coi.cz) Štěpánská 15, Praha 2, jako na subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporu. Veškeré podrobnosti k možnosti mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce (www.coi.cz). Pro řešení sporu z případně zprostředkovávaných finančních produktů třetích stran je k mimosoudnímu řešení možné se obracet na finančního arbitra (www.finarbitr.cz, Legerova 1581/69, 110 00, Praha 1), který je mimo jiné oprávněn rozhodovat takové spory.Společnost auto MOTOL BENI si vyhrazuje právo kdykoliv změnit kterékoliv ze svých smluvních podmínek zveřejněním změn online.Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami v plném rozsahu, musíte tuto internetovou stránku okamžitě přestat používat.Zaknihování akcií

Uvedený odkaz zobrazuje informace k přeměně akcií na zaknihované akcie

Zavolat
zpět

Tato webová stránka využívá souborů cookies a podobné technologie, abychom zlepšili váš online zážitek a zobrazovali vám přizpůsobenou reklamu.

Soubory cookies můžete spravovat v dialogu Správa souborů cookies, to ale může omezit, nebo zabránit použití určitých funkcí na webu. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů a souborů cookies na webu.